Generalforsamlingsberetning

Generalforsamling, Enhedslisten 21. marts 2021.

Beretning

Kalenderåret 2020 blev et år som ikke er set lignende i mere end 100 år. En virus ændrede drastisk på alle planer, normer og strukturer ikke bare herhjemme i vores egen andedam, men i hele verden. En virus der opstod på et madmarked i Kina endte med at nedlukke verden i en grad, som vi forhåbentlig aldrig kommer til at se igen, og som vi desværre ikke er kommet ud af endnu.

Pandemien slog for alvor igennem i Danmark i marts måned 2020, hvor samfundet blev lukket ned for første gang. Alt på nær de helt kritiske samfundsinstitutioner blev lukket ned. Vores sociale og relationelle omgang med vores medmennesker blev forandret fra den ene dag til den anden, og vil formodentlig aldrig blive helt det samme igen. Regeringen besluttede at nedlukke samfundet fuldstændigt, hvilket naturligvis medførte både sociale, menneskelige og økonomiske konsekvenser, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af. Vi ved dog allerede, at mennesker oplever ensomhed, depressioner og mangel på opfyldelse af basale sociale behov, som langt størstedelen af befolkningen aldrig nogensinde har oplevet før. Netop disse problematikker, sammen med økonomisk genopretning, og den lange række af problematikker f.eks. på klimaområdet arbejdsmarkedsområdet osv., som vi allerede diskuterede før Coronaen kom, gør den kommende politiske periode til en af de mest udfordrende nogensinde.

Vi i Enhedslisten har allerede præsenteret en række politiske prioriteringer, som vi mener skal føre os ud af Corona krisen, men mange flere vil komme til. I disse tiltag er det helt centralt, at vi stiller krav til at vi udnytter de nye forudsætninger verden oplever, til at skabe grundlaget for at ændre vores samfundsstrukturer i en radikal anderledes retning. En retning hvor velfærdsstaten vender tilbage som en helt central prioritering, også for de svageste, som ikke nødvendigvis kan bidrage økonomisk på andre måder i samfundet, men som vi som fællesskab har et ansvar for at hjælpe. En retning hvor vi begynder at tage klimakrisen alvorlig, og begynder at tage de nødvendige skridt frem mod, at vi efterlader en bæredygtig planet til vores kommende generationer. En retning hvor vi tør at ændre vores moderne konkurrence- og vækstmentalitet, der fremmer en usund kultur i vores samfund, og bærer præg af en udvikling af samfundet der ikke er bæredygtig, og vi tør at ændre vores fokus mod andre måder at leve vores liv på.

Netop alle disse muligheder skal være det vi tager med os fra året 2020. At vi har mulighederne for at ændre vores samfund til det bedre, og at vi alle kan bidrage til at ændre samfundsstrukturerne, når det virkelig er nødvendigt. Der er håb om en bedre fremtid, og det ser vi også i en af de største kriser i moderne tid, men det kræver viljen og den politiske dedikation til det, som jeg er sikker på, at vi besidder i vores parti.

Arbejdet i kommunalbestyrelsen har som i alle andre dele af samfundet været præget af corona pandemien. Vi har primært været mødet online og desværre har de planlagte pop-up møder med de nye lokalfora blevet aflyst. Dels pga. corona og dels fordi lokalforaerne endnu ikke var kommet helt på plads.

Budgettet for 2021 blev vedtaget af samtlige partier pånær Ny Borgerlige. Budgettet afspejler at der fortsat er store udfordringer på Arbejdsmarked- og uddannelse samt det specialiserede område. Disse områder har derfor fået tilført flere penge. Demografireguleringen på skolerne er mindsket, idet flere skoler ikke ville være i stand til at finde de penge uden at det ville have konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Dette er en problemstilling, som vil gentage sig fremover idet der er et stort fald af elever. Dette arbejdes der med at finde en løsning på.

Der er fortsat focus på det grønne/miljø området, etablering af cykelstier og generelt på velfærd. Der er et budget i balance for 2021 og regnskab 2020 viser et overskud på 62. mill. Kassebeholdningen ved udgang af 2020 er på cirka 168 mill.

Enhedslisten rejste igen et ønske om at indføre dækningsafgift og eventuelt se på muligheden for skattestigning. For at kunne få midler til at udvikle vores kernevelfærd og øge indsatserne inden for klima. Og for at undgå at skulle opprioritere inden for budgetramme konstant. Men det ønske var i ret alene med.

Der har været en livlig debat om Erhvervshavnen på Masnedø. Havnen ønsker at være en GRØN havn og vil derfor etablerer solceller og vindmøller. Dette blev støttet af et flertal i kommunalbestyrelsen og et lokalplanforslag sendt i høring. Efterfølgende viste det sig, at Trafik-, bygge,- og boligstyrelsen satte en stopper for solceller, da der ikke på udvides på havnen til ikke- havnerelaterede ting. Hvilket solceller ikke er. Ligeledes medførte den store lokal protest mod vindmøller, at mange partier nu fandt at projektet skulle skrinlægges.

A’propos vedvarende energi er der kommet en afgørelse fra Miljø- og fødevare klagenævnet om, at Vordingborg kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig at omgivelserne ikke udsættes for lugt- og støjgener. Hvilket er en væsenligt mangel ved miljøgodkendelsen af biogasanlægget ved Køng. Hvordan det håndteres vides ikke lige nu, men byggeriet er sat i gang. Enhedslisten stemte imod etableringen tilbage i 2019.

At etablere områder med vedvarende energi er en svær sag, da der er mange interesser på spil.

Der har været nedsat et §17,4 udvalg omhandlende “Det gode børneliv”. Enhedslisten havde formandsposten. Ud over at der skal være et endnu større focus på tværfagligt samarbejde omkring børnene, større focus på forældresamarbejdet, endte arbejdet ud i, at der skal arbejdes mere målrettet med børns motoriske færdigheder, hvilket indbefatter en gennemgang af dagtilbuddenes fysiske rammer; inde såvel som ude. Og endelig en beslutning om, at der i forbindelse med budget 2022 skal findes penge (ca. 2,1 mill.) til at ændre børnehavealderen fra de nuværende 2 år og 10 måneder til 3 år. Skønt- et ønske fra konstitueringsaftalen, som mu opfyldes.

Lige nu er der nedsat et nyt 17, 4 udvalg som skal arbejde med miljø/grøn kommune.

Enhedslisten har dette år stillet to forslag i kommunalbestyrelsen. Det ene handlede om, at Vordingborg kommune tilkendegav overfor ministeren, at vi som kommune er parat til a modtage børn fra eksempelvis Morialejren. Dette forslag blev vedtaget af et flertal. Det andet forslag omhandlede en tilslutning til et charter fra Oxfam Ibis, som i sin enkelthed går på, at vi, indenfor kommunalfuldmagten rammer, ikke vil handle med virksomheder, der opererer i skattely. Det blev meget overraskende ikke vedtaget. Forslaget blev kun støttet af Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

I næste uge holder kommunalbestyrelsen temadag om den fremtidige størrelse af KB og hvordan den kommende udvalgsstruktur kan se ud. Enhedslisten går til dette emne med holdningen om, at KB fortsat skal bestå af 29 medlemmer. Dels for at de små partier har bedst mulige chancer for valg og dels for af sikre en mulighed for geografisk repræsentation. Enhedslisten er åbne for en ændret udvalgsstruktur med færre udvalg og vi ser gerne at der arbejdes videre med brugen af 17,4 udvalg, da det giver mulighed for at inviterer andre interessenter med ind i arbejdet. Vi ser det som et vigtigt og godt supplement til det politiske arbejde i udvalg og KB.