Generalforsamlingsberetning

Punkter:

  • Møder
  • Kommunalpolitik
  • Regionalpolitik
  • Landspolitik
  • Afdelingens struktur
  • Valg
  • Hjemmesiden
  • Bestyrelsen

Beretning

Det har været svært at få en fast struktur på vore møder. Der er nu blevet fastlagt datoer for møder, knyttet til vores arbejde i kommunalbestyrelsen, frem til sommerferien, og det bliver til to møder hver måned alene knyttet til det kommunale arbejde. Som det fremgår af referatet af mødet den 16. februar, har det med to møder at gøre med, at Enhedslisten arbejder fast sammen med Radikale, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.
Det sker i den såkaldte mindretalsgruppe, der mødes hver mandag forud for mødet onsdag i ØPU­-udvalget midt i måneden, og der vil Helle og jeg gerne være godt rustet, hvilket vi altså søger medlemmernes hjælp til. Dagsordenen på KB­mødet i slutningen af måneden, ligner dagsordenen i PØU, men ikke helt, og desuden er der mere almen opmærksomhed omkring KB­møderne, så derfor har vi også planlagt møder mandagen før KB om torsdagen.

Det er en ret kraftig fokus på arbejdet i KB, og det er ikke altid det, medlemmerne er mest motiveret af. Det har nogen tidligere givet udtryk for, og vi forsøgte først på året at holde møder bestemt af medlemmernes interesse, således at de kunne være med til at skabe politikudvikling. Disse møder fik ikke lang levetid, og det synes jeg er forkert. ­ Jeg foreslår derfor, at vi hveranden måned holder et politikudviklingsmøde eller emnemøde UDEN andre punkter på dagsordenen.
Det må gerne være her hos mig, men som tidligere udtalt, mener jeg stadig, at vi skal søge at holde den slags møder rundt i kommunen.

Der har været problemer med, hvor møderne knyttet til KB kunne holdes, men jeg mener, at der nu er sikkerhed for, at vi kan holde disse møder på rådhuset. Fra administrationens side synes de at mene, at vi må være 4. Jeg har forklaret, at vi har behov for, at nogle medlemmer træder hjælpende til, for at vi kan matche partier som Venstre og Socialdemokraterne, der har otte og ni i KB, som må møde op til før­-KB møder foruden medlemmer af partiets bestyrelsen. Og jeg har sekretariatschef Helle Munks ord for, at de ikke kontrollerer, hvor mange vi er til vore KB­møder, blot de er knyttet til arbejdet i KB, hvilket jeg så har givet hende mit ord for.

Uanset besvær med tid, sted, indhold og mening, så har vi holdt en del møder. På mødet den 16. februar opfordrede Bent til, at læserbreve fra mig og Helle også blev sendt ud til medlemmernes mail, da mange ikke holder Sællandske og måske ikke får bladret Sydsjællands Tidende hele vejen igennem. Et rimeligt krav. Bent mindede også om, at vi har både en åben og en lukket gruppe på facebook. Den lukkede hedder ganske enkelt “Enhedslisten Sydsjælland­Møn”. Vi har også en gruppe for partiets KB­medlemmer i hele landet, vi har også “Stol på det røde Ø”.
Den slags aktiviteter er vigtige i vore dage, men kan vi bevare overblikket?? ­ Vi har på nogle møder diskuteret et spørgsmål om mere udførende beskrivelse af medlemsmøderne. Jeg synes, at de referater, Bent har skrevet fra møderne i februar, har været særdeles gode.

På mødet den 23. februar kunne vi byde velkommen til Anders Marchsteiner fra Bogø. Han er programmør og tilbød at stå for vores hjemmeside, som Erik flere gange har ønsket at blive løst fra. En programmør har vi længet ønsket, ville dukke op.

På flere møder har vi drøftet optagelse af et medlem fra Guldborgsund afdelingen. Vi lod sagen hænge lidt, men besluttede så at holde fast ved den linje, vi tidligere lagde ved to andre lignende ansøgninger. Vi har brug for så megen lokalinteresse som muligt.

I begyndelsen af året havde vi inviteret folketingskandidat nr. 2 i den sjællandske storkreds, Eva Flyvholm til et medlemsmøde. Hun var på vej fra København, men blev hindret af vintervejr, og da medlemmerne også sneede hjemme, fik vi hende til at vende om. Bør vi ikke snarligst gøre et nyt forsøg på at få hende herned inden valget? Vintervejr vil så næppe kunne standse hende. I august var vi repræsenteret med telt, flag,banner, ballon og materialer på folkemødet på Møn. Vi kunne ses og blev besøgt.
­­­­
Vores arbejde i kommunalbestyrelsen har efter min mening været styret af to givne forhold: Det fastlåste flertal og et godt arbejdende mindretalsgruppe, hvor det alt i alt har været en fordel for Enhedslisten at være med i mindretalsgruppen. ­Jeg vil nævne nogle enkelte punkter, hvor Enhedslisten enten kan siges at have haft særlig interesse, eller hvor vi særlig har været involveret.

På mødet i januar var punktet om Centralvaskeriet i Vintersbølle, der skulle have været gjort til en socialøkonomisk virksomhed. Det er noget, som Enhedslisten sædvanligvis tilslutter sig. I januar blev sagen dog stillet i bero, fordi adm. mente, der var usikkerhed omkring etableringen. Arbejdsmarkeds­ og uddannelsesudvalget besluttede i april, at Centralvaskeriet skulle videreføres i den eksisterende organisation året ud.

I oktober besluttedes det i ØPU, at KBs beslutning fra 2013 om etablering af en erhvervsdrivende fond til at drive socialøkonomisk virksomhed skulle trækkes tilbage og at videreføre centralvaskeriet som en kommunal virksomhed. Og det er vel i grunden ikke så gal.

I februar begyndte så emnet, der ikke får en afslutning foreløbig: Et nyt rådhus. I første omgang tilsluttede jeg mig flertallets holdning, at der ikke skulle tages fat med selv tilbud på et nyt rådhus, grundet et i forvejen stort anlægsprogram. I ØPU spurgte jeg senere på året efter de papirer, der kunne dokumentere de forskellige beløb, der er nævnt i.f.m. h.h.v. et helt nyt byggeri samt bevarelse af det gamle plus udbygning. Det var der andre i udvalget, der tilsluttede sig, og da administrationen tøvede, forlangte Poul A. Larsen aktindsigt. Delvis på grundlag af oplysningerne derfra stemte vi i november for, at der opføres en ny administrationsbygning i bymidten, men der var i mellemtiden også sket et andet forløb. Da der skulle træffes beslutning om rådhus i budgetlægningen afsløredes uenighed mellem Helle og jeg, og da i hvert fald jeg ikke var hurtig nok til at bidrage til, at vi fik talt ud og talt grundigt om det, så blev vi hvad jeg nok kan kalde det, usikre på hinanden, og skulle vi gå hver sin vej i rådhusspørgsmålet. Vi fik partiets kommunalpolitiske konsulent Jesper Kiel til Vordingborg. Hans kompromisforslag var, at vi skulle stemme for rådhus, men samtidig erklære, at vi fortsat ville forholde os kritiske til alle undersøgelse og i alle beslutningssekvenser. Det gjorde vi så. Da situationen omkring rådhuset stadig har ændret sig, har vi også haft mulighed for at optræde kritisk ved både at stemme imod og undlade at stemme på KB mødet i februar.

Samme med de andre stemte vi for, at afdelingen på Marienbergvej nedlægges, hvilket er helt nødvendigt. Der har i de sidste par måneder været hvisket om, at det gamle rådhus ikke er så dårlig som nogen har påpeget. Nu afventer vi næste arbejdstilsynets næste rapport, som er lovet snarligt. Den må ikke have ret mange nedadvendte tommelfingre, før end vi må sige byg en ny.

I marts fik vi et punkt med en strategi for udmøntning af puljen til landsbyfornyelse. Vordingborg kommune fik af staten 6,2 mill. kr. i 2014 og 2015, og dertil kom en kommunal medfinansiering på 4,133 mill. Her gik vi i Enhedslisten imod alle andre, idet vi ønskede at reservere halvdelen til forsamlingshusene. F: kan søge, men det kræver nok særlige tilfælde at få penge ad den vej. Samme møde vedtog dog en pulje på 250.000 til private forsamlingshuse.

I marts fremsatte jeg på KB­mødet et forslag om, at kommunens medarbejderne skulle være repræsenteret på budgetseminaret ­ som de plejer at være. Årsagen til dette forslag lå i, at jeg i første omgang havde stemt for flertallets forslag til en ny ordning, idet jeg mente, at medarbejderne med et indlæg ville kunne tilgodeses og at jeg ikke var opmærksom på, hvordan repræsentationen tidligere havde været. Der fik Jonna skrevet mig på andre tanker. Der var naturligvis ingen grund til, at medarbejderne skulle foretage et tilbagetog.

I april kom et andet emne, som vi er meget opmærksomme på, idet der fremkom en evaluering af kommunens tilgang til emnet “Fokus på folkeskolen”. I konklusionen kan læses, at forandringstiltagene er sket i for høj tempo, og at der er stor sekpsis hos forældrene m.h.t. inklusion. Derimod var 75 pct. af forældrene til de ny­inkluderede børn oplevede, at de udviklingsplaner og mål, der arbejdes med, understøtter deres børns læring. Evalueringen blev godkendt, men vi vendte os imod, at den enkelte skole skal betale for udgifterne til elever, der visiteres til kompetencecenter Kalvehave.

I maj var der forslaget om Vordingborg Ungdomsråd, som vi naturligvis også gik ind for. Det blev også etableret, endda med Enhedslisteformand ­ og han har også nået at lade sig skifte ud.

I begyndelsen af året besluttede KB, at der skulle udarbejdes en ny vision for Vordingborg Kommune 2030. Et forslag kom i juni, og det blev vedtaget, idet medarbejderne fik følgende tilføjet: Vordingborg Kommune er som kommunens største arbejdsplads en effektiv kommune, som kendetegnes ved udvikling, sikker drift, høj grad af fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier. ­ Visionen kende fra omdelte pamfletter. Vi er en kommune i tilbagegang, måske ændret til stagnation på det seneste, så vi må tilslutte os ethvert forsøg på at ændre på denne tilstand. Jeg har min skepsis om den helt store værdi. Vi mangler en Microsoft afdeling her i kommunen. Der er afsat ialt 127,25 mill. kr. til at understøtte visionen.

I august fremlagdes klagen fra to borgere i Magleby til Tilsynes i Statsforvaltningen om, at kommunens afgørelse, at Magleby ikke tidligere har været kloakeret. Det er et emne, der ofte vender tilbage til vore medlemsmøder, og lige nu giver Helle og jeg vores mening tilkende i læserbreve ud fra den holdning,at vi ikke kan bedømme, hvem, der har ret, men at det i hvert fald ikke skal gå ud over en tilfældet ansat i kommunen.

Panteren er der besluttet at investere mange millioner i, for i hvert fald på kultur­ og fritidsområdet at kunne gøre Vordingborg tillokkende. Flertallet besluttede at forstærke Panteren ved at flytte en fremtidig kunstgræsbane fra Iselingeskolen til Panteren. Det gik vi imod, fordi det tilsyneladende ret heftigt var lovet byens fodboldklub at etablere denne bane i nærhed andre baner, som klubben skal flytte til.

Det kostede flertallet et medlem, idet Britt Skovgaard gik fra Venstre til Socialdemokraterne. ­ På KB­mødet i september blev fremtidsplanerne for Panter-området fremlagt og godkendt, og der blev indgået aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling.

Det blev i juni også vedtaget, at en beslutning i 2012 om sociale klausuler Budgetseminaret på Hotel Præstekilde burde slet ikke godkendes som et demokratisk forløb. Intet enkeltspørgsmål blev forhandlet. flertallet havde fuldstændig fastlåst. Enhedslistens forslag om en borgerrådgiver/kommunal ombudsmand blev af borgmesteren kort nævnt som et interessant punkt, det lød næsten som en invitation til forhandling, men i sidste ende foretog flertallet en samlet afvisning af alle andre forslag.

2. behandlingen i oktober af budgettet blev omfattende, hvor vi markerede os sammen med de øvrige i mindretalsgruppen. Intet blev ændret i flertallets krav om besparelse på 20 mill. kr., fordelt ligeligt på udvalgene, det vi kalder grønthøstermetoden. ­ Hvis man læser alle forslag igennem, giver det en ide om de politiske linjer, der følges i kommunen. Der blev stemt om ca. forslag og ændringsforslag, dem kan man godt få noget ud af ved selv at gennemlæse dem.

I oktober blev der også taget stilling til spørgsmålet om fleksboligtilladelse, hvorefter kommunen kan give tilladelse til at anvende helårsboliger til fritidsformål. Det gik vi ind for, dog gik vi sammen med SF imod, at der blev givet fleksboligtilladelse for midtbyerne i Stege og Præstø. Endvidere blev der foreslået etablering af et tværkommunalt turismeselskab. Det er sket her i begyndelsen af det nye år. Det bliver med kommunal aktieandel, men hele konstruktionen får en form, der vil hindre almindelige KB­medlemmer og borgere i at få indflydelse, hvilket jeg har fået anmærket i ØPUs beslutningsreferat. En sag om tilsyn med Vrinskebækken indeholder en klage om kommunens manglende tilsyn med dette vandløb, og Statsforvaltningen har bedt kommunen om en redegørelse med henblik på at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov. Ingen politikere i KB er i tvivl om, at kommunen har en dårlig sag her, og derfor er der opprioriteret et nyt spildevandsanlæg, og derefter vil der blive taget stilling til, hvordan forureningen i vandløbet iøvrigt gribes an.

I december kan man sige, at det var KB mod en del Præstø borgere, der er imod, at der bygges omkring Antonihøjen. Vi har været med til at godkende, at der igangsættes lokalplanlægning for boligformål med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet, og at der er høj grad af borgerinddragelse i processen. Der bliver ikke først bygget og så ventet på at få husene solgt. Der skal være købeinteresse først. ­ Nogle Præstø borgere mente under spørgetiden, at det ville ødelægge den landskabelige skønhed ved ved vejen ind til byen, og en af dem hev efter mødet fat i mig og udtalte sin undren over, at Enhedslisten som et grønt parti kunne gå med til den slags. Det er min holdning, at skal visionen for kommunen blive til noget, må der også kunne bygges nyt og det i en vis forening med naturen. SF ønskede at bevare den kommuneplan, der hidtil havde lukket for byggeri på Antonihøjen.

­­­­Både Martin, jeg og Helle har flere gange deltaget i det månedlige repræsentantskabsmøde, som Enhedslistens regionsafdeling holder i Ringsted. I regionsrådet slås partiet mod hospitalscentraliseringen og mod patienter på gangene, mod Tølløsebanens nedlæggelse og for sociale klausuler i regionens projekter. Vores regionsafdeling er ved at oprette en deltids sekretærstilling. De forskellige afdelinger udpeger repræsentanter med 1 for hver påbegyndt 25 medlemmer. Vi har altså tre. Jeg har hidtil været den ene. Det vil jeg slutte med. Generalforsamlingen skal derfor udpege en ny.

Landspolitisk slås partiet for de dårligst stillede, men ikke så langt, at det rækker ind i finansloven. Undskyldningen har i 4 år været at undgå en Lars Løkke ledet regering. Jeg synes, at vi skal være et parti, der har et perspektiv, der rækker ud over en borgerlig regering. Hvis vi i første omgang sætter troværdig over antal mandater, så får vi mandaterne senere.

Vi skal til valg i år. Der er næppe nogen, der ved præcis hvornår. Jeg studerer nøje Johannes attituder. Hvis hun vil genvælges, er der mindre end tre måneder til valget udskrives. Jeg tror dog ikke, hun eller de andre MF’ere i Enhedslisten kan komme til at vælte regeringen, så valget kommer nok først i september. Vi er ved at gøre os klar. plakaterne er ankommet, og jeg har købt strips, der skulle gøre ophængningen mere ligetil end ved kommunalvalget. Vi mangler nogle masonitplader, så hvis nogen ligger med nogen af de brugte, så lad os få det noteret, inden vi køber nye forsyninger.

­­­­­Til slut noget om afdelingens struktur. Vi kan vist godt tillader os at stille forventninger til Martin som ny kontaktperson, og med en programmør, Anders, til at styre hjemmesiden, er der vel også nye muligheder der. ­ Der står i vore vedtægter, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne er fødte medlemmer af bestyrelsen. Det betyder lige nu, at de udgør 2/3 af bestyrelsen. Det synes jeg er forkert. Jeg foreslår derfor bestyrelsen udvidet til 5 medlemmer. Det kan ske uden ændringer i vedtægterne. De siger, at bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, så det kan ske uden videre under valg til bestyrelsen.
Endelig har de det seneste år været mig, der afgav beretning til generalforsamlingen. Det vil jeg ikke mere. En ny bestyrelsen må bestemme, hvem der så skal. Men hvorfor ikke gøre det på skift, således at det straks efter generalforsamlingen bliver bestemt, hvem der aflægger næste års beretning? ­ Under denne beretning vil jeg dog gerne indgå med en beretning fra kommunalbestyrelsesarbejdet, men også her vil jeg foreslå, at Helle og jeg skiftes til det.

Har afdelingen klaret det godt i det forløbne år? Hmmm, det kan diskuteres. Jeg synes, vi har markeret os, men ikke nok til at sikre fremtiden med samme styrke, som vi har lige nu. Kritik er velkommen, men især råd til, hvordan vi løfter os.

TAK.