Vedtægter

 • § 1 Foreningens formål er at fremme socialistisk aktivitet i den nye Vordingborg kommune ( bestående af de tidligere Vordingborg, Langebæk, Møn og Præstø kommuner ) herunder at varetage opstilling af socialistiske fælleslister ved kommunale valg.
 • § 2 Enhver borger i kommunen, som er medlem af Enhedslisten, er medlem af foreningen.
 • § 3
  • Stk. 1. Foreningens program udarbejdes af foreningens arbejdsgrupper. Programmet skal godkendes af generalforsamlingen.
  • Stk.2. Generalforsamlingen afgør opstillingsformen og opstiller kandidater.
 • § 4 Foreningens medlemmer kan nedsætte sig i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper dannes efter behov.
 • § 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i februar/marts og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, ved brev eller email til medlemmerne. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  • a) valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • b) godkendelse af dagsordenen
  • c) beretning
  • d) godkendelse af regnskab og budget
  • e) indkomne forslag
  • f) valg af bestyrelse, suppleanter samt 2 revisorer
  • g) eventuelt.
 • Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning.
 • § 6
  • Stk.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, samt 2 suppleanter, som konstituerer sig selv.
  • Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
  • Stk.3. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer.
 • § 7
  • Stk.1. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsesmøderne er almindeligvis åbne for medlemmerne.
  • Stk.2. Medlemsmøder afholdes efter behov. Alle medlemmer kan deltage med stemmeret. Medlemsmøderne er beslutningsdygtige vedrørende såvel organisatoriske som politiske forhold. Alle dagsordensforslag fra Enhedslisten til møder i kommunalbestyrelsen skal først være godkendt med almindeligt stemmeflertal på et forudgående medlemsmøde.
 • § 8
  • Stk. 1 Valgte medlemmer kan af afdelingen tildeles midler til dækning af udgifter.
  • Stk. 2 Ved hverv som tilforordnet og domsmand udreder afdelingen partiskat til Landsforeningen.
 • § 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
 • § 10
  • Stk.1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på første og et flertal af de fremmødte medlemmer på den følgende generalforsamling stemmer herfor. — Foreningens midler overføres ved dens ophør til Enhedslisten — de rød-grønne.
  • Stk.2. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. marts 2011 og ekstraordinær 11. april 2011