Vedtægter

 • § 1 Navn og formål
  • Stk. 1. Foreningens navn er Enhedslisten Vordingborg
  • Stk. 2. Foreningens formål er at fremme socialistisk aktivitet i Vordingborg kommune
   herunder at varetage opstilling af kandidater, der opstiller på vegne af Enhedslisten.
 • § 2 Medlemmer
  • Stk. 1. Enhver borger i kommunen, som er medlem af Enhedslisten, er medlem af
   foreningen.
 • § 3 Foreningens program og opstillinger
  • Stk. 1. Foreningens program udarbejdes af foreningens arbejdsgrupper. Programmet
   skal godkendes af generalforsamlingen.
  • Stk.2. Generalforsamlingen afgør opstillingsformen og opstiller kandidater.
 • § 4 Arbejdsgrupper
  • Stk. 1. Foreningens medlemmer kan nedsætte sig i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper dannes
   efter behov.
 • § 5 Generalforsamlingen
  • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
   holdes en gang årligt i februar/marts og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, ved
   annoncering til medlemmerne, dog altid også ved email. Dagsordenen skal indeholde
   følgende punkter:

   • a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
   • b) Godkendelse af dagsordenen
   • c) Beretning
   • d) Godkendelse af regnskab og budget
   • e) Indkomne forslag
   • f) Valg af bestyrelse, suppleanter samt 2 revisorer
   • g) Valg af folketingskandidat og evt. andre kandidater og delegerede
   • h) Eventuelt.
  • Stk. 2. Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Personvalg afgøres ved skriftlig
   afstemning.
  • Stk. 3. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på en generalforsamling med 2/3
   flertal blandt de fremmødte.
 • § 6 Konstituering af Bestyrelsen
  • Stk.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, samt 2
   suppleanter, som konstituerer sig selv.
  • Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab. Regnskabsåret følger
   kalenderåret. Tegningsretten udgøres af et medlem af bestyrelsen og kasseren, dog
   aldrig den samme person. Disse vælges under konstitueringen af bestyrelsen.
  • Stk.3. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer.
 • § 7 Møder
  • Stk.1. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsesmøderne er almindeligvis
   åbne for medlemmerne.
  • Stk.2. Medlemsmøder afholdes efter behov. Alle medlemmer kan deltage med
   stemmeret. Medlemsmøderne er beslutningsdygtige vedrørende såvel organisatoriske
   som politiske forhold. Alle dagsordensforslag fra Enhedslisten til møder i
   kommunalbestyrelsen skal diskuteres på nærmest kommende medlemsmøde.
 • § 8 Partiskat og udlæg
  • Stk. 1 Valgte medlemmer kan af afdelingen tildeles midler til dækning af udgifter.
  • Stk. 2 Ved hverv som tilforordnet og domsmand udreder afdelingen partiskat til
   Landsforeningen.
 • § 9 Ekstraordinær generalforsamling
  • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af
   medlemmerne med mindst 14 dages varsel ved annoncering til medlemmerne, dog
   altid også ved email.
 • § 10 Nedlæggelse
  1. Stk.1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun træffes på to af hinanden
   følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, når 2/3 af de fremmødte
   medlemmer på første og et flertal af de fremmødte medlemmer på den følgende
   generalforsamling stemmer herfor. Foreningens midler overføres ved dens ophør til
   Enhedslisten – De rød-grønne.
 • Vedtaget på ordinær generalforsamling den 23-03-2019